Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4309

Authors: Junlei Chang, Michael R Mancuso, Carolina Maier, Xibin Liang, Kanako Yuki, Lu Yang, Jeffrey W Kwong, Jing Wang, Varsha Rao, Mario Vallon, Cynthia Kosinski, J J Haijing Zhang, Amanda T Mah, Lijun Xu, Le Li, Sharareh Gholamin, Teresa F Reyes, Rui Li, Frank Kuhnert, Xiaoyuan Han, Jenny Yuan, Shin-Heng Chiou, Ari D Brettman, Lauren Daly, David C Corney, Samuel H Cheshier, Linda D Shortliffe, Xiwei Wu, Michael Snyder, Pak Chan, Rona G Giffard, Howard Y Chang, Katrin Andreasson & Calvin J Kuo


Source: Nature Medicine