Nature Biotechnology.
doi:10.1038/nbt.3968

Authors: Xiao Li, Bing Zhou, Liang Chen, Lan-Tao Gou, Hairi Li & Xiang-Dong Fu


Source: Nature Biotecnology